Współpraca z Uniwersytetem Bielsko-Bialskim

W dniu 2 marca 2017 roku odbyło się uroczyste podpisanie Umowy Patronackiej pomiędzy Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, reprezentowaną przez rektora ATH  prof. Jarosława Janic-kiego a II Liceum Ogólnokształcącym im A. Asnyka w Bielsku-Białej, reprezentowanym przez dyrektora szkoły mgr Barbarę Drwal. W ramach Patronatu na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska realizowany jest  cykl ćwiczeń laboratoryjnych dla uczniów klas o profilu biologiczno-chemicznym. 

Celem Patronatu jest sprawowanie przez Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska  Uczelni opieki naukowo-dydaktycznej nad klasami o profilu biologiczno-chemicznym Szkoły poprzez wspólne inicjatywy edukacyjne, uwzględniające oczekiwania, wymagania i możliwości każdej ze Stron, w następujących formach współpracy: przekazywanie informacji ze strony Uczelni o organizowanych konferencjach, sympozjach, drzwiach otwartych i innych wydarzeniach naukowych; popularyzowanie i uatrakcyjnianie nauczania przedmiotów przyrodniczych; udział uczniów Szkoły w zajęciach laboratoryjnych na terenie Uczelni; organizacja warsztatów naukowych na terenie Szkoły; udział w Konkursach organizowanych przez Uczelnię; umożliwienie zwiedzania Uczelni przez uczniów. Zajęcia laboratoryjne są głównym celem współpracy  i stanowią  rozszerzenie wymagań podstawy programowej dla przedmiotów biologia i chemia na poziomie szkoły średniej.

W dniu 14 grudnia 2020 r.  w rektoracie ATH odbyło się spotkanie JM Rektora dr hab. inż. Jacka Nowakowskiego z  panią dyrektor Barbarą Drwal oraz z panią pedagog szkolną Hanną Talik. Podczas spotkania odnowiono i zaktualizowano relacje pomiędzy obiema placówkami, które wiąże umowa o współpracy zawarta w 2014 r.