Deklaracja dostępności Strona II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej

II LO im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.asnyk.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści


 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych.

 • Strona nie posiada formularza kontaktowego oraz  etykiet tekstowych powiązanych z polami, co może stanowić problem dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe znajdują się : https://asnyk.edu.pl/?page_id=3

 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. są dostępne : https://asnyk.edu.pl/?page_id=448   Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów, . Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.  

Przygotowanie deklaracji dostępności


Data sporządzenia deklaracji: 2023-01-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: .

Skróty klawiaturowe


Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marzena Śliwa
 • E-mail: biuro@asnyk.edu.pl
 • Telefon: 33 812 21 65

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna


 • Przy wejściu do budynku od strony ulicy Jutrzenki znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych.
 • istnieje możliwość wstępu z psem asystującym – brak ograniczeń w tym zakresie,
 • istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu  po uprzednim zgłoszeniu.
 • budynek nie jest wyposażony w windę.
 • na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • parking szkolny ogólnodostępny

Aplikacje mobilne


Nie prowadzimy aplikacji mobilnych


Osoba głuchoniema może zamówić bezpośrednio tłumacza poprzez e-mail:

 1. Pani Ewa Wresiło – e-mail: biuro@asnyk.edu.pl